تعطیلی مرکز

از تاریخ 28 / 12 / 96 لغایت 13 / 01 / 97انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96

انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96