اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی


جلسه توجیهی کارورزی و کاربینی

جلسه توجیهی کارورزی و کاربینی


اعمال قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه

قانون حذف دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه


1 2 3 4