زمانبندی تحویل فرمهای کاربینی،کارورزی،پروژه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96

انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96


به دلیل بروز مشکلات در سامانه هم آوا

انتخاب واحد و برنامه هفتگی