اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشجویی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید(مهر 97)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید(مهر 97)


تمدید مهلت ثبت نام کاردانی مهر 97

تمدید مهلت ثبت نام کاردانی مهر 97


نحوه پرداخت حق ستاد 15 درصد ( قابل توجه دانشجویان ورودی جدید )

نحوه پرداخت حق ستاد 15 درصد ( قابل توجه دانشجویان ورودی جدید )


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی جدید(مهر 97)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کاردانی ورودی جدید(مهر 97)


1 2