انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96

انجام انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا و تقویم آموزشی نیم سال دوم 97 96