معاونين و كارشناسان

 

 ردیف  نام خانوادگی سمت
1  خانم پیکرآرا معاون اداری مالی
2  خانم اشتری معاون آموزش
3 آقای محمدی مسئول حراست
4 خانم نقاش مسئول فارغ التحصیلان و امور دانشجویی
5   آقای صریحی نژاد کارشناس آموزشی
6 خانم حسینی  کارشناس آموزشی
7 آقای احمدی متصدی آموزش
8 آقای قورچیان مسئول IT و انفورماتیک