معاونين و كارشناسان

 

 ردیف  نام خانوادگی سمت
1  خانم پیکرآرا معاون اداری مالی
2  خانم اشتری معاون آموزش
3 آقای محمدی مسئول حراست
4 خانم نقاش مسئول فارغ التحصیلان
5 آقای احمدی متصدی آموزش