مديران گروه


 

ردیفنام ونام خانوادگیمدیر گروهمقطع تحصیلیارتیاط با مدیران گروهتصویر
1جناب آقای پوریروابط عمومی - امور فرهنگیکاردانی - کارشناسیehsan_pouri@hotmail.com
2جناب آقای افنانیبورسکاردانی - کارشناسیshadanaf@gmail,.com
3جناب آقای خوشکارحسابداریکاردانی - کارشناسیf_khoshkar_83@yahoo.com
4جناب آقای غفاریکتابداریکاردانی - کارشناسیgaffari130@yahoo.com
5جناب آقای جامعیفناوری اطلاعاتکاردانیjamei_university@yahoo.com