اين قسمت اطلاعيه هاي نصب شده بر روي تابلوي اعلانات دانشگاه مي باشد